Przebieg treningu słuchowego

Przebieg treningu słuchowego

Trening słuchowy prowadzony jest z użyciem licencjonowanego sprzętu. Umożliwia on cyfrowe przetwarzanie muzyki tak aby stymulowała osłabione i nadwrażliwe zakresy słuchu, stymulowała układ przedsionkowy poprzez procesy bramkowania, a także prawidłową lateralizację słuchową, w zależności od indywidualnych potrzeb każdego uczestnika treningu.

Trening składa się z następujących części:

Test uwagi słuchowej i lateralizacji, połączony z konsultacją – umożliwia zakwalifikowanie do treningu stworzenie indywidualnego programu terapii. Test i konsultacja trwa około godziny.

I etap – faza pasywna – faza przygotowawcza, polegająca na stymulowaniu słuchu w konkretnych zakresach częstotliwości oraz poprawianiu lateralizacji słuchowej. Składa się z 30 godzin słuchania przetworzonego materiału dźwiękowego (muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie), 15 dni  po 2 godziny.

Przerwa od 4 do 6 tygodni – potrzebna  jest ona do przystosowania się ucha do nowego sposobu słuchania.

Test kontrolny uwagi słuchowej i lateralizacji – test ten umożliwia kontrolowanie zmian po I etapie treningu, oraz zbudowanie indywidualnego programu II etapu treningu.

II etap – faza aktywna – kluczowa faza treningu, opierająca się na pracy z własnym głosem. Istotą tej fazy jest aktywacja aparatu mowy oraz neurologicznego systemu powiązań między słuchaniem  a głosem, odbiorem, różnicowaniem i przetwarzaniem dźwięków a ich prawidłowym produkowaniem przez głos, w celu lepszego słuchania  i kontrolowania własnego głosu.

Składa się  on z  15 godzin słuchania przetworzonego materiału dźwiękowego –  7 dni po 2-godziny 8 dzień 1-godzina, W trakcie każdego dnia pół godziny przeznaczone jest na pracę z mikrofonem. Głos jest przetwarzany przez sprzęt i słuchawki tak, by był lepiej słyszalny dla mówiącego. Może  to być czytany tekst, luźne opowiadanie, rozmowa, wiersze, piosenki, lub nieartykułowane dźwięki. Kluczowe jest, by osoba trenująca słuchała własnego głosu.

Test kontrolny umożliwiający ocenę wyników treningu po 2 miesiącach.

Po przejściu całego treningu możliwe jest wzmacnianie jego efektów po upływie min. 6 miesięcy, poprzez zrealizowanie programu III etapu – w zależności od wyników testu kontrolnego.